0903790704
info@kurzexcel.sk

Zásady ochrany osobných údajov

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: IT Education s.r.o., Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50710621, DIČ: 2120436054, Vydal: Okresný úrad v Banskej Bystrici, OU-BB-OZP1-2017/007710-2, č.živn.registra: 620-39237 (ďalej spoločnosť) 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť̌ a riešiť̌ vaše potreby. 
■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, adresa sídla. 
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 
■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať̌ vhodné produkty a služby. 
■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ. 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti: 
■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, 
■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, 
■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať. Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. 

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď̌ váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď̌ ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 
Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 
Právo na opravu Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu sídla? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌. Každá takáto žiadosť̌ však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť IT Education s.r.o má povinnosť̌ alebo oprávnený záujem ponechať̌ si osobné údaje. 
Právo na obmedzenie spracovania Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať̌. 
Právo na prenositeľnosť̌ údajov Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 903 790 704, poslaním e-mailu na adresu: info@lacneubytovanie.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: IT Education s.r.o., Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica 
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 

7. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať. 
■ Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali. 
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať̌ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť̌. 
■ Váš vlastnoručný podpis.
 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 
■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. 
■ Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti. 

8. VŠEOBECNÉ OPATRENIA

Odhalenie vašich osobných údajov

Spoločnosť spracováva vaše informácie s veľkou opatrnosťou a uvážením a nepredá ani neodovzdá vaše údaje žiadnej tretej strane. Spoločnosť môže využiť akékoľvek osobné informácie, ktoré zadáte na účely identifikácie pri prístupe na webovú stránku. Spoločnosť a všetci členovia našej skupiny firiem si vyhradzujú právo spájať informácie, ktoré získame s údajmi akejkoľvek tretej strany za účelom marketingu, poskytovania služieb a iných podobných aktivít. 

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť sa zaručuje za ochranu bezpečnosti vami poskytnutých osobných informácií. Spoločnosť neumožní žiadnej tretej strane prístup k osobným údajom, ktoré ste poskytli Spoločnosti, bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Spoločnosť využíva vhodné ochranné mechanizmy, technológie a interné postupy na zabezpečovanie bezpečnosti vašich informácií a bránenie akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim informáciám. Za určitých okolností môže Spoločnosť využívať štandardné mechanizmy SSL a SET na ochranu prenosu vašich osobných informácií. 


V Banskej Bystrici aktualizované dňa 24.04.2019